Uzufrukto nustatymas ir panaikinimas

Uzufrukto teisė – tai naudojimasis svetimu turtu, kuris nuosavybės teise priklauso kitam asmeniui. Uzufrukto nustatymas ir panaikinimas galimas tik įstatyme numatytais pagrindais teismo sprendimu, įstatyme numatytais atvejais arba sandoriu.

Paprastai uzufrukto teisė nustatoma į butą ar namą. Asmuo, kuriam suteikiama teisė naudotis butu ar namu pagal uzufrukto teisę, neturi atlyginti už jos naudojimąsi, bet privalo uzufrukto objektu rūpintis kaip geras šeimininkas, jį išlaikyti ir remontuoti, kiek tai būtina objekto normaliai būklei užtikrinti, mokėti mokesčius, jeigu sutartis arba įstatymas nenustato kitaip.

Uzufrukto objekto savininko ir uzufruktoriaus susitarimu ar teismo sprendimu uzufruktas gali būti pakeistas renta, jeigu dėl svarbių priežasčių uzufruktorius negali vykdyti savo pareigų. (LR CK 4.150 straipsnis 5 d.)

Padėsime Jums teismo tvarka nustatyti ar panaikinti uzufrukto teisę į butą ar namą.

Privalumai

*Patirtis uzufrukto panaikinimo bylose;

*Greitas teisminių dokumentų paruošimas per 1 d.;

*Aiški teisinių paslaugų kaina;

*Patogus teisinių paslaugų suteikimas nuotoliniu būdu.

LAIMĖTA BYLA DĖL UZUFRUKTO PANAIKINIMO.

Teisinių paslaugų kaina – 350 EUR

*Civilinio ieškinio paruošimas;

*Civilinio ieškinio priedų paruošimas;

*Civilinio ieškinio ir priedų pateikimas teismui;

*2 valandų teisinė konsultaciją.

UZUFRUKTO TEISĖ – uzufrukto nustatymas ir panaikinimas

Teismo sprendimu nustatyto uzufrukto atveju uzufruktoriui kyla pareigos išlaikyti ir remontuoti uzufrukto objektą, kiek tai būtina jo normaliai būklei užtikrinti; uzufruktorius proporcingai turimoms uzufrukto objekto naudojimo teisėms privalo mokėti mokesčius bei kitas su uzufrukto objektu susijusias įmokas, jeigu įstatymai nenustato kitaip (CK 4.144 straipsnio 1, 2 dalys).

Uzufruktorius atsako už uzufrukto objekto būklės pablogėjimą dėl uzufrukto netinkamo įgyvendinimo, o jei nevykdomos iš uzufrukto kylančios esminės pareigos, uzufrukto savininko prašymu teismas gali skirti uzufrukto objekto administratorių (CK 4.146 straipsnis).

Taigi uzufruktoriui, kaip svetimo daikto naudotojui, kyla iš esmės tapačios prievolės kaip ir bet kurių panaudos teisinių santykių subjektams. Tačiau šių pareigų pažeidimas, priešingai nei sutartiniuose panaudos santykiuose, nėra pagrindas uzufrukto teisei pasibaigti vien tik uzufrukto objekto savininko valia.

Ši teisė nesibaigia ir uzufrukto objekto savininkui pareiškus apie uzufrukto teisės nutraukimą prieš terminą. Tokia išvada darytina įvertinus CK 4.150 straipsnyje nustatytus uzufrukto pasibaigimo pagrindus (CK 4.150 straipsnio), kurių sąrašas yra baigtinis (CK 4.150 straipsnio 2, 5 dalys).

Tai suponuoja, kad teismo sprendimu nustatyta uzufrukto teisė tiek dėl uzufrukto objekto būklės pablogėjimo (CK 4.150 straipsnio 1 dalies 6 punktas), tiek dėl įvairaus pobūdžio uzufruktoriaus veiksmų (neveikimo), kuriais pažeidžiami teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai (CK 1.5 straipsnis), piktnaudžiaujama teise (CK 1.137 straipsnis), gali pasibaigti tik panaikinus uzufruktą teismo sprendimu (CK 4.150 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2007

UZUFRUKTO NUSTATYMAS

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad asmuo, su kuriuo lieka gyventi nepilnametis vaikas, gali pasinaudoti kito asmens turto uzufrukto teise tada, kai jis neturi kitos gyvenamosios patalpos ir negali jos įsigyti.

Ši teisės norma apsaugo vaiko teisę į gyvenamąjį būstą tais atvejais, kai vienas iš vaiko tėvų gyvenamojo būsto neturi, tačiau geriau užtikrina vaiko interesus, todėl vaiko gyvenamoji vieta nustatoma būtent su tuo iš tėvų, o kito iš tėvų nuosavybės teisė apribojama, nustatant gyvenamosios patalpos uzufruktą.

Aplinkybė, jog sutuoktiniui nuosavybės teise priklausančiame bute, yra geresnės sąlygos vaikams gyventi negu kito sutuoktinio nuosavybės teise priklausančiame bute, nesudaro pagrindo nustatyti uzufrukto ir tokiu būdu taip suvaržyti sutuoktinio asmeninės nuosavybės teisę.

Teismas, kaip jau minėta, nustatyti uzufruktą gali tik įstatymų numatytais atvejais. Tik naudojimasis gyvenamosiomis patalpomis, šių patalpų savininkui leidus ar neprieštaraujant, nėra įstatyme numatytas pagrindas nustatyti uzufruktą.

UZUFRUKTO PANAIKINIMAS

Sandoriai yra suprantami kaip sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato: sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Sandorį sudarančio asmens laisva valia gali būti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma (CK 1.64 straipsnio 1 dalis).

Be to, CK 1.93 straipsnio 3 dalis nustato, jog įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojančiu. Daiktinių teisių sandoriai į nekilnojamąjį daiktą (tarp jų ir sandoriai dėl uzufrukto) privalo būti notarinės formos (CK 1.74 straipsnio 1 punktas).

Sandoriams dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ir daiktinių teisių bei nekilnojamojo daikto suvaržymo (būtent tokį teisių perleidimą bei suvaržymą atitinka uzufrukto institutas) įstatyme nustatyta notarinė forma (CK 1.74 straipsnio 1 punktas), tačiau įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį tik tuo atveju, kada toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatymuose. CK ketvirtosios knygos VIII skyriaus normose, reglamentuojančiose uzufrukto institutą, tokių pasekmių nenustatyta.

Uzufruktas baigiasi jo atsisakius; mirus uzufruktoriui, likvidavus uzufruktorių juridinį asmenį ar praėjus trisdešimčiai metų nuo uzufrukto nustatymo juridiniam asmeniui; pasibaigus terminui ar įvykus naikinančiojoje sąlygoje numatytam juridiniam faktui; uzufruktoriui tapus uzufrukto objekto savininku; žuvus uzufrukto objektui; pablogėjus uzufrukto objekto būklei; suėjus senaties terminui; panaikinus uzufruktą teismo sprendimu. (LR CK 4.150 straipsnis 1 d.)

TAIP PAT SKAITYKITE APIE IŠKELDINIMĄ IŠ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ

Advokato padėjėjas Julius Paškevičius

Mob. 8 640 65658

El. paštas julius@juliuspaskevicius.lt

Šiame pranešime pateikta informacija nėra advokato teikiamos teisinės paslaugos kaip jos apibrėžtos LR advokatūros įstatyme. Visa pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir nesiekiant suteikti išsamią teisinę konsultaciją.

Susisiekite Šia forma arba +370 640 65658