Prieigos prie duomenų rinkinių suteikimo ir naudojimosi taisyklės

Prieigos prie duomenų rinkinių suteikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato bendrąsias vartojimo tikslais teikiamos prieigos prie duomenų rinkinių suteikimo sąlygas, tvarką ir terminus privačiam klientui.

 1. Asmuo, atlikdamas pirkimą internetinėje svetainėje juliuspaskevicius.lt, įsipareigoja pasirašyti bei atsiųsti teisinių paslaugų sutarties kopiją elektronine versija, kuri jam bus išsiųsta į nurodytą el. paštą.
 2. Jūsų ir advokato padėjėjo Juliaus Paškevičiaus sudaryta teisinių paslaugų sutartis įsigalioja nuo tos akimirkos, kai atsiųstą Jūsų pasirašytą teisinių paslaugų sutartį patvirtina advokatė Ina Kurauskienė.
 3. Sutartį sudaro (toliau – sutartis): (1) teisinių paslaugų sutartis; (2) šios taisyklės, kurios yra bendros visiems privatiems klientams ir viešai skelbiamos juliuspaskevicius.lt; (3) teisinių paslaugų sutarties pakeitimai bei papildymai.
 4. Visą naujausią informaciją apie duomenų rinkinius ir prieigos prie jų kainas skelbiama interneto svetainėje juliuspaskevicius.lt.
 5. Sudarydami sutartį, advokato padėjėjas įsipareigoja suteikti prieigą prie duomenų rinkinių, o jūs – už jas atsiskaityti numatyta tvarka. Tai yra esminė sutarties sąlyga.
 6. Mokestis už prieigos prie duomenų rinkinių suteikimą skaičiuojamas už kiekvieną rinkinį atskirai.
 7. Nesumokėjus laiku, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojami 0,04 proc. dydžio delspinigiai nuo visos laiku nesumokėtos sumos. Jei vėluojate atsiskaityti daugiau nei 7 (septynias) dienas, priskaičiuojamas ir skolos administravimo mokestis.
 8. Jeigu patirsime išlaidų, susijusių su jūsų skolos administravimu ir išieškojimu, privalėsite šias išlaidas atlyginti.
 9. Jei gautų įmokų nepakaktų visam įsiskolinimui už jums suteiktas paslaugas, gautomis įmokomis už susidariusį įsiskolinimą pirmiausiai padengsime išlaidas, patirtas išieškant skolą, po to padengsime priskaičiuotus delspinigius / palūkanas ir likusia įmokos dalimi padengiama skola už paslaugas.
 10. Tikime, kad jūs, naudodamasis paslaugomis: (1) be rašytinio sutikimo viešai nedemonstruosite, nesudarysite sąlygų demonstruoti ir naudotis duomenų rinkiniais viešose vietose, bendrojo naudojimo ar kt. paskirties patalpose; (2) saugiai naudositės duomenų rinkiniais, nepažeisite trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, geros moralės bei viešosios tvarkos principų, vykdysite advokato padėjėjo Juliaus Paškevičiaus pagrįstus reikalavimus, būtinus paslaugų teikimui užtikrinti; (3) savo veiksmais nesukelsite grėsmės duomenų rinkinių prieinamumui, saugumui, vientisumui, patikimumui, duomenų apsaugos užtikrinimui arba tokiais veiksmais nesukelsite advokato padėjėjui Juliui Paškevičiui materialinės žalos; (4) nenaudosite duomenų rinkinių Lietuvos Respublikos įstatymų draudžiamai veiklai, paslaugų teikimui tretiesiems asmenims, šmeižikiško, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, masinei piktybiškai informacijai (brukalui) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti kitų asmenų teisėtus interesus.
 11. Nutraukus teisinių paslaugų sutartį dėl jūsų kaltės, turėsime teisę paprašyti jūsų atlyginti visą dėl jūsų įvykdyto pažeidimo patirtą žalą.
 12. Sutartis galioja neterminuotą laiką.
 13. Nė viena šalis negali perduoti trečiajai šaliai savo teisių ar įsipareigojimų, atsiradusių vykdant sutartį, be kitos šalies rašytinio sutikimo, išskyrus teisių ir įsipareigojimų perleidimą teisėtam teisių perėmėjui pagal teisės aktus.
 14. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal sudarytas sutartis nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl neįveikiamų aplinkybių (force majeure) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 15. Jeigu kiltų ginčas dėl sutarties prievolių vykdymo, jūs galite pateikti rašytinę pretenziją, kurią išnagrinėsime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų. Ginčus sieksime išspręsti šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 16. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos mūsų susitarimu, jūsų prašymu arba sutikimu, pateiktu raštu ar elektronine forma.
 17. Advokato padėjėjas Julius Paškevičius gali neįspėjęs iš anksto vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas, įskaitant kainas. Apie tai visus klientus ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas informuojame elektroninių ryšių informavimo priemonėmis ar interneto svetainėje.
 18. Jeigu nesutiktumėte su kainų padidinimu ar sutarties pakeitimu (jei tai iš esmės blogina jūsų padėtį), galėtumėte nutraukti teisinių paslaugų sutartį.
 19. Jeigu dėl techninių, eksploatacinių, priežiūros ar saugos priežasčių kiltų grėsmė interneto svetainės tinkamam veikimui, pasiliekame teisę savo nuožiūra imtis priemonių, galinčių turėti įtakos prieigai prie duomenų rinkinių.
 20. Jeigu naudodamiesi duomenų rinkiniais pažeisite šių taisyklių nuostatas, galime visiškai ar iš dalies nedelsdami apriboti jums naudojimąsi prieiga, jei manysime, kad tai yra būtina, arba pažeisite šiuos įsipareigojimus: (1) nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei viešosios tvarkos principų, naudojantis duomenų rinkiniais; (2) neįrašyti, nekopijuoti ar kitokiu būdu neatgaminti duomenų rinkinių ne asmeniniam naudojimui; (3) nedaryti viešai prieinamų internetu, viešai neplatinti duomenų rinkinių ar jų dalių bei kito turinio; (4) atlyginti patirtą žalą, atsiradusią dėl jūsų veiksmų.
 21. Advokato padėjėjas Julius Paškevičius rūpinasi savo klientų privatumu ir jūsų asmens duomenis tvarko atsakingai, kai: (1) siekiama sudaryti ir (ar) vykdyti su jumis sudarytą sutartį, (2) jūs duosite sutikimą, (3) tvarkyti duomenis įpareigoja teisės aktai, (4) duomenis reikia tvarkyti dėl teisėtų advokato padėjėjo Juliaus Paškevičiaus arba trečiosios šalies interesų.
 22. Išsami informacija apie nurodytais pagrindais tvarkomus asmens duomenis, įskaitant tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpius, teisėtus interesus, duomenų gavėjus, jūsų teises, pateikiama interneto svetainėje www.juliuspaskevicius.lt skiltyje „Privatumo politika“.
 23. Jūs turite teisę prašyti: (1) susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis, (2) ištaisyti netikslius jūsų asmens duomenis, (3) ištrinti jūsų asmens duomenis, (4) sustabdyti, išskyrus saugojimą, jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus; (5) nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.
 24. Jūs esate atsakingas už visus savo ir kitų asmenų, kurie naudojasi jums suteikta prieiga prie duomenų rinkinių, veiksmus bei visą neteisėtą veiklą, vykdomą naudojantis duomenų rinkiniais, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 25. Jūs turėtumėte atlyginti advokato padėjėjo Juliaus Paškevičiaus patirtus nuostolius, atsiradusius dėl: (1) naudojimosi duomenų rinkiniais ne pagal taisyklėse numatytą paskirtį; (2) pareikštų pretenzijų arba ieškinių dėl jūsų naudojimosi duomenų rinkiniais.
 26. Advokato padėjėjas Julius Paškevičius neatsako už duomenų rinkinių turinį, kokybę bei jų panaudojimą. Duomenų rinkiniai pavadinime turinys žodį pavyzdys nereiškia, kad tai yra profesionaliai parengtas teisinis dokumentas, atitinkantis jūsų individualią situaciją.
 27. Duomenų rinkiniai skirti kaip pagalbinė medžiaga, ruošiant teisinius dokumentus, bet patys duomenų rinkiniai nėra teisiniai dokumentai.
 28. Klientas prisiima visą riziką, jei panaudoją duomenų rinkinį tokį, koks jis yra patalpintas internetinėje svetainėje juliuspaskevicius.lt.
 29. Duomenų rinkiniai nėra skirti konkrečiai kliento situacijai. Kiekvieną iš duomenų rinkinių reikia naudoti taip, kad jų pagalba klientas galėtų parengti individualų teisinį dokumentą, kuris atitiktų jo lūkesčius ir paskirtį pagal kliento siekiamą tikslą.