Palikimo priėmimas – praleisto termino atnaujinimas

Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. 

Kitaip tariant, palikimo priėmimas sietinas su įpėdinio veiksmais, kurie leidžia pripažinti jo siekį priimti palikimą, bet ne su pareiškimo dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo pateikimu notarui. Ši aplinkybė labai svarbi įpėdinių teisėms, kadangi praleidus įstatyme nustatytą trijų mėnesių terminą palikimui priimti įpėdinis nepraranda teisės į palikimą.

Šiuo atveju įpėdinis gali kreiptis į teismą dėl palikimo priėmimo pradėjus turtą faktiškai valdyti. Kitu atveju kada turtas nebuvo pradėtas įpėdinio faktiškai valdyti po palikėjo mirties ir praleistas trijų mėnesių terminas priimti palikimą, įpėdinis turi teisę kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti praleistą terminą palikimui priimti dėl svarbių priežasčių.

Padėsime įteisinti palikimo priėmimą ar atnaujinsime praleistą terminą palikimui priimti.

PRIVALUMAI

*Patirtis paveldėjimo bylose.

*Greitas teisminių dokumentų paruošimas per 1 d.

*Aiški teisinių paslaugų kaina.

*Patogus teisinių paslaugų suteikimas nuotoliniu būdu.

LAIMĖTA BYLA DĖL PALIKIMO PRIĖMIMO

TEISINIŲ PASLAUGŲ KAINA – 350 EUR

*Pareiškimo paruošimas.

*Pareiškimo priedų paruošimas.

*Pareiškimo ir priedų pateikimas teismui.

*2 valandų teisinė konsultaciją.

JEI KILO KLAUSIMŲ DĖL PALIKIMO PRIMĖMIMO, SUSISIEKITE!

PALIKIMO PRIĖMIMAS IR PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMAS

Pagal CK 5.50 straipsnio 2 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Vadovaujantis CK 5.66 straipsnio 1 dalimi, įpėdiniai, paveldėję pagal įstatymą arba testamentą, gali prašyti palikimo atsiradimo vietos notarą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą. 

Pagal šią įstatymo nuostatą įpėdiniai gali, tačiau neprivalo kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo.

Pažymėtina, kad nuosavybės teisės į paveldėtą turtą yra įgyjamos palikimo priėmimu, į paveldimą turtą nukreiptais faktiniais veiksmais, išreiškiančiais įpėdinio valią priimti palikimą.

Paveldėjimo teisės liudijimas – tai valstybės nustatytos formos dokumentas, kuris patvirtina, kad įpėdinis priėmė palikimą ir įgijo nuosavybės teisę į paveldėtą turtą. Notaras paveldėjimo teisės liudijimą išduoda tik palikimą nustatyta tvarka ir terminais priėmusiems įpėdiniams. 

Paveldėjimo teisės liudijime nurodomi duomenys apie palikėją, įpėdinį (įpėdinius), paveldėjimo pagrindą bei aprašomas palikimą sudarantis turtas, t. y. identifikuojami konkretūs daiktai, kitas turtas ar teisės. Taigi paveldėjimo teisės liudijimo išdavimas – tai būdas įpėdiniams formalizuoti savo turimas teises, kad jie galėtų disponuoti konkrečiu paveldėjimo turinį sudarančiu turtu, kaip nuosavybės teisės objektu. 

Tai ypač aktualu tais atvejais, kai paveldimas registruotinas turtas, nes paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu yra registruojamos įpėdinio nuosavybės teisės į konkretų paveldėtą turtą.

PALIKIMO PRIĖMIMAS FAKTIŠKAI PRADĖJUS TURTĄ VALDYTI

CK 5.51 straipsnyje reglamentuotas palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu.

Pavyzdžiui, valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Šioje teisės normoje nurodytas pavyzdinis sąrašas aplinkybių, kurios patvirtina faktinį palikimo priėmimą.

Faktinis palikimo valdymas turi atitikti tam tikrus požymius, kad įpėdinį būtų galima pripažinti priėmusiu palikimą. Paveldimo turto valdymas reiškia daikto turėjimą savo žinioje, kuris suteikia įpėdiniui galimybę daryti tiesioginį poveikį daiktui.

Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog jis siekia įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise. Ar šie veiksmai atlikti, sprendžiama iš: 1) veiksmų fakto ir 2) veiksmų pobūdžio. Veiksmų faktas reiškia, kad palikimo priėmimo veiksmai yra atlikti faktiškai – įpėdinis perima mirusiojo turtą ir pradeda jį valdyti.

Šiuo atveju nereikalaujama, kad įpėdinio atlikti faktinio palikimo priėmimo veiksmai būtų teisiškai įforminti. Įpėdiniui nebūtina kreiptis į notarą su pareiškimu dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo.

Veiksmų pobūdis – tai įpėdinio aktyvūs veiksmai, iš kurių matyti, kad jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku. Pavyzdžiui, tvarko ar pagerina turtą, juo naudojasi, moka už jį mokesčius, saugo, turtas naudojamas kaip nuosavas tam tikroje veikloje.

PALIKIMO PRIĖMIMO SENATIS

LR CK 5.8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas palikimui priimti ir išduoto paveldėjimo teisės liudijimo teisėtumui ginčyti. Ginčams dėl paveldėto turto, priklausomai nuo to, kokie materialiniai santykiai yra susiklostę tarp įpėdinių, taikytini dvejopi ieškinio senaties terminai. 

Ginčas dėl palikimo tarp įpėdinių, įstatymų nustatyta tvarka įgyvendinusių paveldėjimo pagrindu atsiradusias teises ir taip įgijusių nuosavybės teises į palikimą, kvalifikuotinas kaip bendraturčių ginčas dėl to turto. Tokio ginčo šalys pagal teisinį statusą yra nuosavybės teisinių santykių subjektai, kurių teisėms į teisminę gynybą įgyvendinti taikytinas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas.

Šis terminas skaičiuotinas nuo dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. 

LR CK 5.8 straipsnyje nustatytas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikytinas, kai palikimo priėmimo teisėtumą ir išduotą paveldėjimo teisės liudijimą ginčija asmenys, kurie dar nėra įgyvendinę paveldėjimo teisės ir negali to padaryti, nenuginčiję palikimo priėmusio asmens teisių į palikimą.

TAIP PAT SKAITYKITE APIE IŠKELDINIMĄ IŠ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ

Advokato padėjėjas Julius Paškevičius

Mob. 8 640 65658

El. paštas julius@juliuspaskevicius.lt

Šiame pranešime pateikta informacija nėra advokato teikiamos teisinės paslaugos kaip jos apibrėžtos LR advokatūros įstatyme. Visa pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir nesiekiant suteikti išsamią teisinę konsultaciją.

Susisiekite Šia forma arba +370 640 65658